TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA METAMORFOSERAFO670
Applied Aesthetics, Visual Metamorphoses

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID3 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: Tillämpad estetik, visuell kommunikation och Tillämpad estetik, visuella strukturer eller motsvarande Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Mål:
- Att levandegöra och fördjupa insikterna om den visuella kommunikationens uttryck, om sinnesupplevelsernas betydelse för gestaltningen av rum och ting.
- Att utveckla personlig erfarenhet av det handgripliga experimentet som genererare av kreativ process.
- Att etablera förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk kvalitet i egna och andras arbeten.
- Att besitta kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen.
- Att tydligt inarbeta konstens kultur och den estetiska betraktelsen i sambanden med teknik och humanism.

Innehåll:
Med hjälp av tidigare inhämtade kunskaper i visualiseringstekniker koncentreras arbetet mot dokumentation av den egna arbetsprocessen och projektarbetsgruppernas arbetsprocess.
Personlig portfölj skapas.

Litteratur:
Enligt särskild lista.