TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURERAFO585
Applied Aesthetics, Visual Structures

Poäng: 7.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID2 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: Tillämpad estetik, visuell kommunikation Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik 80%.

Mål:
- Att levandegöra och fördjupa insikterna om den visuella kommunikationens uttryck, om sinnesupplevelsernas betydelse för gestaltningen av rum och ting.
- Att utveckla personlig erfarenhet av det handgripliga experimentet som genererare av kreativ process.
- Att etablera förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk kvalitet i egna och andras arbeten.
- Att besitta kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen.
- Att tydligt inarbeta konstens kultur och den estetiska betraktelsen i samband med teknik och humanism.

Innehåll:
- Upplevelser kopplade till visualisering.
- Två- och tredimensionell gestaltning.
- Form och färgutvecklingar kopplade till metamorfoser.
- Teknik- och strategiexperiment med tillhörande reflexioner.
- Bildkomposition och färgteori.
- Fördjupningsstudier kring relationen människa - ting.
- Träning i kommunikation kring estetisk kvalitet
- Ämnesöverskridande visuella experiment
- Dokumentation/presentation av egna arbeten.

Litteratur:
Enligt särskild lista.