TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATIONAFO521
Applied Aesthetics, Visual Communcation Ability

Poäng: 8.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID1 Kursansvarig: univ.adjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: Antagning till industridesignprogrammet Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs tio godkända övningsuppgifter samt närvaro vid minst 80% av föreläsningar, övningar och kritiktillfällen.

Mål:
Syftet med kursen är att levandegöra och fördjupa insikterna om den visuella kommunikationens uttryck och om sinnesupplevelsernas betydelse för gestalningen av rum och ting. Personlig erfarenhet skall utvecklas av det handgripliga experimentet som genererare av kreativ process. Förmågan till konstruktiv reflektion över estetisk kvalitet i egna och andras arbeten skall etableras. Studenten skall i sitt tänkande införliva kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen. Dessutom skall tydligt inarbetas konstens kultur och den estetiska betraktelsen i samband med teknik och humanism.

Innehåll:
Upplevelser kopplade till visualisering ges. Både två- och tredimensionell gestaltning ingår, liksom också form- och färgutvecklingar kopplade till metamorfoser. Teknik- och strategiexperiment utföres med tillhörande reflektioner. Bildkomposition och färgteori förmedlas. Fördjupningsstudier göres kring relationen människa - ting. Kommunikation kring estetisk kvalitet tränas. Ämnesöverskridande visuella experiment genomföres.

Litteratur:
Enligt särskild lista som tillhandahålles av institutionen.