FORM - TEORI OCH HISTORIA, AK IIIAFO510
Form - Theory and History, Basic Course III

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID5 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: Form - Teori och Historia II samt Språklig Framställning Prestationsbedömning: Godkänd uppsats, 80% närvaro vid föreläsningarna samt aktivt deltagande i slutseminarium.

Mål:
Kursens mål är att ge insikt i ett vetenskapligt perspektiv på design, att öka förmågan att i text kritiskt behandla design, samt att vara forskningsförberedande.

Innehåll:
Kursen ger en översiktlig introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik, samt ger övning i förmågan att skriva vetenskapliga uppsatser. Genom litteraturstudier och uppsatsskrivande studeras olika enskilda artefakters historiska, kulturella och samhälleliga sammanhang.

Litteratur:
Patel och Davidson: Forskningsmetodens grunder.
Torsten Thurén: Vetenskapsteori för nybörjare
I övrigt individuellt val i samråd med handledaren.