KT - KREATIV TÄVLING I, TEORI OCH APPLICERINGAFO140
CC - Creative Competition I, Theory and Application

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A4 Kursansvarig: Abelardo Gonzalez Formlära, Lars Sentler BKL Förkunskapskrav: Godkänt betyg i projekt "Konstruktion - Dekonstruktion - Rekonstruktion" och/eller "Från Scenografi till Arkitektur" Rekomenderade förkunskaper: Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt Formlära II (AFO 021) Prestationsbedömning: Tentamen förekommer inte. I stället görs del- och slutbedömning utifrån resultaten av färdiga tävlingsförslag, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar för att förstärka teori och applicering i tävlingsarbetet samt skissarbete och modellunderlag. 80% närvaro krävs vid workshops, föreläsningar och seminarier. Övrigt: Elevantal max 35.

OBS! Projektet ges vid behov på engelska

Mål:
Projektet är en fortsättning på projekten "Konstruktion - Dekonstruktion - Rekonstruktion" och "Från Scenografi till Arkitektur" och syftar till att skapa en länk mellan teori och praktik där en experimentellt inriktad arbetsprocess drivs mot ett konstruktivt definierat resultat. Projektets uppläggning genererar en länk mellan skolan och en fortsatt professionell verksamhet inom samtida arkitektur, stadsgestaltning och design. Projektet befinner sig i en ständig dialog mellan samtida teorier, nya material, nya konstruktionsprinciper och samtida design. Den teoretiska bakgrunden från de båda projekten förstärks, bearbetas mot ett konkret mål (en tävling) och fokuseras i arbetsprocessen (applicering).

Innehåll:
Studenterna arbetar med konkreta tävlingsförslag, som annonseras ut i facktidskrifter eller inbjudningar direkt till skolan.
Projektet innebär en intensiv studieprocess med ett fördjupat studium av form och konstruktion samt hur deras inbördes relationer kan utnyttjas av konkreta tävlingsförslag.

Litteratur:
Väljes med utgångspunkt från de separata tävlingsförslagen.