RELATIONELL ESTETIKAFO120
Relational Aesthetics

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Gunnar Sandin Förkunskapskrav: Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt AFO 021 Formlära 2 Prestationsbedömning: Godkända uppgifter, godkänt deltagande i seminarier, samt 80% närvaro vid föreläsningar.

OBS! Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B motsvarar tidigare kurser Formlära 1A och 1B.

Mål:
Målet är att i en konkret handling kritiskt analysera en plats och dess rutiner.

Innehåll:
Kursen tar upp konstnärliga förhållningssätt och ger en introduktion till estetisk teori. Samtida perspektiv inom arkitektur och bildkonst analyseras. I kursen ingår en stor projektartad uppgift där syftet är att påverka en plats genom att generera en konkret händelse i form av ett temporärt tillägg eller aktion.

Litteratur:
Utdrag ur Rem Koolhas, Gilles Deleuze, Manar Hammad och Liam Gillick. Artiklar om samtidsestetik.