TILLÄMPAD ESTETIK, FORM OCH FÄRG 1BAFO095
Applied Aesthetics, Form and Colour 1B

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: A1 Kursansvarig: Moa Haga Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik 80%.

Mål:
- Att levandegöra och fördjupa insikterna om den visuella kommunikationens uttryck, om sinnesupplevelsernas betydelse för gestaltningen av rum och ting.
- Att utveckla personlig erfarenhet av det handgripliga experimentet som genererare av kreativ process.
- Att etablera förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk kvalitet i egna och andras arbeten.
- Att besitta kunskap om form och färg som betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen.
- Att tydligt inarbeta konstens kultur och den estetiska betraktelsen i sambanden med teknik och humanism.

Innehåll:
- Upplevelser kopplade till visualisering.
- Tredimensionell gestaltning.
- Form och färgutvecklingar kopplade till metamorfoser.
- Teknik- och strategiexperiment med tillhörande reflexioner.
- Bildkomposition och färgteori.
- Fördjupningsstudier kring relationen människa - ting.
- Träning i kommunikation kring estetisk kvalitet.
- Ämnesöverskridande visuella experiment.

Litteratur:
Enligt särskild lista.