ARKITEKTURTEORETISK ORIENTERINGAFO042
Theories of Architecture

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Mats Hultman, formlära och Finn Werne, byggnadsfunktionslära Förkunskapskrav: Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt AFO 021 Formlära 2. Prestationsbedömning: Godkända uppsatser, godkänt deltagande i seminarier samt 80% närvaro vid föreläsningarna.

OBS! Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B motsvarar tidigare kurser Formlära 1A och 1B

Mål:
Kursens mål är att ge översiktlig kunskap inom området arkitekturteori samt en ökad färdighet i att teoretiskt behandla arkitektur.

Innehåll:
Kursen ger en introduktion till olika arkitekturteorier med tonvikt vid sådana som har aktualitet idag och till några filosofiska teorier som bildar en relevant bakgrund till arkitekturteorin. Kursen tränar läsandet, tänkandet och skrivandet kring arkitektur.

Litteratur:
Finn Werne: Arkitekturens ismer. Avdelningens kompendier.