KONSTRUKTION - DEKONSTRUKTION - REKONSTRUKTIONAFO031
Construction - Deconstruction - Reconstruction

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Abelardo Gonzalez. Förkunskapskrav: Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt AFO 021 Formlära 2. Prestationsbedömning: Tentamen i vanlig mening förekommer inte. I stället utgör resultaten av genomfört projekt, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar samt skissarbete och modellbyggande underlag för del- och slutbedömning. 80% närvaro krävs vid workshops, föreläsningar och seminarier. Övrigt: Projektet ges vid behov på engelska.

Mål:
Projektet har som mål att genom ett experimentellt och teoretiskt arbete försöka omplacera arkitekturen och inrikta den mot en funktion som aktiv och engagerande företeelse i samhällets utveckling. Arbetet rehabiliterar arkitekturkonsten som en positiv kraft i det sociala livet och visar på dess förmåga till både uppfostran och kommunikation.
Inbegripet i den klassiska perioden av modern arkitektur fanns tanken att arkitekturen borde vara en angenäm, även sensuell, upplevelse och händelser som härrör ifrån samtida experimentella projekt visar på en likartad inriktning tillsammans med målsättningen att generera nya levnads- och arbetssätt.

Innehåll:
Syftet är att förmedla en experimentell arbetsmetod för kreativ design inom arkitektur och att formge dynamisk och upplevelserik arkitektur som har ett naturligt släktskap med stadens rum och med stadsmänniskans livspuls. Projektet innebär ett fördjupat studium av förhållandet form - konstruktiva material - funktion, och hur detta förhållande kan utnyttjas inom arkitektonisk design.
Med industrialismen och nya byggnadsmaterial utvecklades också ett nytt formspråk inom arkitektur och design. Olika skolor formulerade nya estetiska lösningar för de nya materialen och deras användningsområden.