FORMLÄRA 2AFO021
Theoretical and Applied Aesthetics 2

Poäng: 9.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: A2 Kursansvarig: Abelardo Gonzalez. Förkunskapskrav: Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 90% närvaro på föreläsningar och övningar samt godkända lösningar av förelagda övningsuppgifter. Övrigt: Kursen sträcker sig över två terminer.

OBS! Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B motsvarar tidigare kurser Formlära 1A och 1B

Mål:
Målet är att introducera den studerande i en kreativ experimentell designprocess där man i konfrontation med nya problemsituationer provoceras till nytänkande.

Innehåll:
Kursen bygger vidare på de grunder som lagts i Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B. Övningarna är i allmänhet fastare knutna till arkitekturproblem. Speciellt studeras arkitekturens och inredningens scenografiska egenskaper. Dessutom förmedlas en arbetsmetod för kreativ design inom formgivning och arkitektur. Speciellt studeras tre huvudaspekter på arkitekturens och inredningens scenografiska egenskaper;
1: kreativ motivation, 2: genomförande, 3: resultat.

Litteratur:
Särskild litteratur enligt förteckning som tillhandahålles av avdelningen vid läsårets början.