IT OCH AVANCERAD CAD FÖR ARKITEKTERADP120
IT and advanced CAAD

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Jonas af Klercker Förkunskapskrav: ADP022/3.0 poäng Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar samt
godkända övnings- och seminarieuppgifter. Webbsida: http://www.caad.lth.se/education/CAAD,valbar.html.

Mål:
Kursen har som mål att ge kunskap om hur modern
IT- och CAD-teknik kan användas av arkitekter i
bygg- och förvaltningsprocessen.

Innehåll:
Kursen baseras bl a på avdelningens forskning och ger kunskap om avancerade CAD-tillämpningar och datorbaserad informationshantering i bygg- och förvaltningsprocessen.
- modellorienterad CAD med ArchiCad och POINT/Autocad för skissning och framställning av pappers och digitala dokument för olika skeden i processen.
- grundläggande begrepp för beskrivning och design av den byggda miljön.
- byggsektorns informationssystematik med BSAB-system och dess tillämpningar i CAD-lager,
rumsfunktionsprogram, byggnadsbeskrivningar,
mängdförteckningar, m.m.
- standardisering som förutsättning för kommunikation och datorintegrerade processer,
informationsöverföring mellan datorsystem och mellan olika skeden, IFC, XML, m.m.
- informationshantering i databaser
- CAAD-utvecklingens historia

Litteratur:
Aktuell litteratur enligt särskild lista