RESTAURERING OCH FÖRNYELSE - MODERNISMENS BYGGNADER.ABV020
Heritage and reneval - modernistic architecture

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Mats Edström, Bebyggelsevård Förkunskapskrav: Godkänd för att få tillträde till årskurs 3 eller motsvarande Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under projekttiden samt godkänd slutredovisning

Mål:
Modernismens bebyggelsearv är av central betydelse för förståelsen av det moderna samhällets grundval och framväxt. Arvet omfattar bl a funktionalismens ljusa byggnader och släta fasader, efterkrigstidens ombonade idyller och 1960-talets omsorgsfulla institutionsbyggande. Projektets tema behandlar frågan om hur man kan förvalta och förändra dessa hus för framtida behov, på arkitekturens villkor. Nya krav ställs på ekologisk hållbarhet, funktionsförändringar, bekvämlighet, inredning och utrustning. Den centrala frågeställningen är att undersöka, analysera och värdera arkitekturkvalitet i det gamla och gestalta nya tillägg med "inkännande varsamhet och kreativt nyskapande".

Att vårda och förnya byggnader som tillhör vårt gemensamma kulturarv kräver kunskap och respekt för äldre arkitekters verk. Målet är att träna en metodik att undersöka och analysera befintlig arkitekturs uppbyggnad, egenart och förändring. Skilda tekniker att platsstudera arkitektur prövas (bl a metoder av Cullen, Balgård, SAVE m fl). Om- och tillbyggnad kräver en mycket precis metodik och en övertygande arkitektonisk känsla i arbetet att lägga nytt till gammalt. Träning av det konstnärliga designarbetet och det metodiska undersöknings- och analysarbetet är huvuduppgifterna i projektet.

Innehåll:

Projektet är uppdelat i tre huvuddelar.

  1. Förstudier.  Vi tillämpar grafiska undersökningsmetoder för att instudera den existerande arkitekturens egenart, tekniska struktur och system. Vi registrerar problem och skadebild samt identifierar om- och utbyggnadslov.
  2. Byggnadsanalys.  Vi sammanläser våra fältinventeringar och presenterar bilder av byggnadens problembild, kvalitet och kapacitet. Vi gör en målbeskrivning och visioner för den nya funktionen och redovisar konsekvensanalys.
  3. Projektering och genomförandebeskrivning.  Vi skissar gestaltningen av förnyelsen i förhållande till den befintliga arkitekturen och vi gör modeller, material och hantverksövningar som preciserar våra utformningsval.

Under projektet besöker vi pågående eller nyligen genomförda restaureringar för att se och värdera tillämpningar av modern bevarande & förnyelsesyn, en pågående diskussion under hela projektet.

Studieresa
Studieresa till Tyskland/Frankrike/Holland (Mies van der Rohe/Bauhaus/Le Corbuiser/deStijl) planeras ske under instuderingsfasen.

Medverkande
Projektet planeras i samverkan med institutionsbyggare t ex Akademiska hus, Länsstyrelsen, Luftfartsverket och Statens Fastighetsverk. Medverkan planeras av ämnena BKL, Byggnadsekonomi och Projekteringsmetodik.

Kursen innehåller en inspirations- och kunskapsinhämtande fas med gästföreläsningar av ledande arkitekter, pedagoger och samordnas med avdelningens valfria kurs i restaureringens teori & praktik.