INSTALLATIONER OCH INNEKLIMATABK630
Building Services

Poäng: 8.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PHH1 Kursansvarig: Lars Jensen, e-post: lars.jensen@bkl.lth.se Förkunskapskrav: Installationsteknik (ABK605). Prestationsbedömning: Betyg från skriftlig tentamen utgör slutbetyg. Dessutom krävs fullföljda laborationer, godkända konstruktionsuppgifter och deltagande i studiebesök.

Mål:
Målet med kursen är att studenten ska få en fördjupad kunskap om analys, mätning och beräkning av olika inneklimatfaktorer. Dessa ska dessutom kunna ställas upp i en funktionskravlista.

Innehåll:
Beräkning av dagsljusfaktor och genomgång av belysningsteknik ingår i kursen. Olika typer av ventilationssystem och systemlösningar ska kunna analyseras i befintliga bostäder och kontor och kunna väljas, utformas och dimensioneras i nya. Komfortkylsystem ska kunna väljas, utformas och dimensioneras för kontor. De olika komponenter i ett luftbehandlingssystem kommer att analyseras och bedömning av lönsamhet ska ske genom att upprätta livscykelkostnader. Genomgång kommer att ske med vilka olika metoder ventilationssystem injusteras. Beräkning av olika flödessystem kommer att ske med tillämpning på föroreningsspridning i olika typer av byggnader. I kursen ingår också ett avsnitt som ger fördjupade kunskaper om komponenter i och dimensionering av värmesystem. En byggnads energianvändning ska kunna beräknas och värderas. Studenten ska förstå hur reglering av inomhusklimatet sker. Stor vikt läggs vid tolkning av avancerade och upprättande av enklare ritningar.

Litteratur:
Installationsteknik FK.