INSTALLATIONSTEKNIK FÖR LABK220
Buildning Services

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L3 Kursansvarig: Meddelas vid kursstart Förkunskapskrav: Husbyggnadsteknik för L Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt obligatoriska övningsuppgifter och studiebesök. Slutbetyg
fås efter godkänd tentamen samt fullgjorda övningsuppgifter och studiebesök.

Mål:
De studerande skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskaper om inneklimatteknik, installationssystems utformning, ritningstolkning, hantering av driftstatistik och olika byggnaders energianvändning.

Innehåll:
Efter avslutad kurs ska studenten känna till och kunna tillämpa olika komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljön, veta hur ventilationssystem,
värmesystem, vatten- och avloppssystem fungerar samt hur dessa utformas och dimensioneras. Dessutom ska studenten vilka komponenter som ingår i installationssystemen och hur dessa fungerar. Stor vikt läggs vid att studenten kan läsa och förstå installationsritningar. Kunna bearbeta driftstatistik och kunna bedöma rimligheten i energianvändningen i olika typer av byggnader.

Litteratur:
Litteratur:
Installationsteknik för A och L För driftstatistik!
Idéhandbok, NUTEK. Övningsmaterial till Installationsteknik för L.