INSTALLATIONSTEKNIK FÖR AABK030
Building Services

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: A2 Kursansvarig: Kursansvarig: Meddelas senare Förkunskapskrav: Byggnadsteknik 1. Rekomenderade förkunskaper: Byggnadsteknik 1 Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt obligatoriska övningsuppgifter och studiebesök. Slutbetyg fås efter godkänd tentamen samt fullgjorda övningsuppgifter och studiebesök.

Mål:
Målsättningen är att studenterna som färdiga arkitekter ska kunna bedöma på vilket sätt en byggnad ska ventileras och värmas. De ska med VVS-konstruktören kunna diskutera för- och nackdelar med olika systemlösningar. De ska dessutom kunna bedöma vilket utrymme de nödvändiga installationerna kräver för att i ett tidigt skede av projekteringen kunna ta hänsyn till dessa.

Innehåll:
Efter avslutad kurs ska studenten känna till och kunna tillämpa olika komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljön, veta hur ventilationssystem, värmesystem, vatten- och avloppssystem är uppbyggda samt veta hur dessa system fungerar. Dessutom ska de veta vilka komponenter som ingår i de olika systemen och hur dessa fungerar. Genom att kunna dimensionera ledningar och kanaler kan utrymmesbehovet för dessa bestämmas. Olika sätt att samordna installationer med planlösning och stomme. Stor vikt läggs vid att studenten kan läsa och förstå installationsritningar samt att själv utföra skissartad projektering för både enklare och mer avancerade byggnader

Litteratur:
Kompendium i Installationsteknik, AK för A, BKL