BYGGANDETS HISTORIA OCH BYGGANDEPROCESSENABF611
History of Construction and the Construction Process

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IBH1 Kursansvarig: Lennart Axel Grip, e-post: lennart_axel.grip@byggfunk.lth.se Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination genom skriftlig och muntlig presentation av individuella arbeten och grupparbeten. Övrigt: Endast betygen godkänd eller underkänd används.

Mål:
Kursens allmänna syfte är att introducera studenterna till byggnadskonsten i vid bemärkelse. Genom kursen bibringas studenten en känsla för helheten inom byggandeprocessen och samspelet mellan funktion, gestaltning, materialegenskaper, konstruktion, byggnadsteknik, samhällssyn, ekologi och ekonomi samt hur detta samspel har växlat genom historien. Studenter får under kursen tillämpade kunskaper i informationssökning, kommunikationsteknik, etik, ritteknik och datoranvändning som ges i parallella kurser.

Innehåll:
Byggandets historia: Varför bygga? - Skapa klimatskydd, rum, bärighet o s v. Arkitekturhistoria och byggnadsteknikhistoria inklusive materialval för husbyggnader och anläggningar med exempel från Norsvästra Skåne och Nordsjälland
Byggandet och människan: Människans mått, generella/individuella behov, funktionshinder. Huvudaspekter på byggnaders, anläggningars och stadsplaners funktion. Huvudaspekter på gestaltning av byggnader, anläggningar, städer och orter.
Byggandet och samhället: Gemensamma behov och intressen, rättigheter/skyldigheter i byggprocessen. Planprocessen: översiktsplanering, detaljplanering (planprogram, detaljplan), byggprocessen (projektering, byggande, kontroll), förvaltning, underhåll.
Byggandets kvalitetsfrågor: Etik för ingenjören (byggfel, sjuka hus, byggnaders livslängd, driftsekonomi i förhållande till initialkostnad). Huvudaktörer inom byggandeprocessen förr och nu.
Byggandets kretslopp: Energi och resurshushållning, materialflöden, ekologi, långsiktigt hållbart samhälle, Agenda 21.

Litteratur:
Lepassom, Urva: Byggnadens särdrag, en stilistisk handbok 1881-1960, Boverket 1996.