ARKITEKTUR FÖR INGENJÖRERABF061
Architecture for Engineers

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: V3 Kursansvarig: Lennart Axel Grip. Förkunskapskrav: Fullgjord basutbildning. Fördjupningsnivå: 80-poängsnivå. Prestationsbedömning: obligatorisk närvaro 80%, godkänd uppsats och godkända övningsuppgifter.

Innehåll:
Arkitekternas skissmetodik och inriktning på beställaren/byggherren som utgångspunkt för programskrivning, projektering och byggande behandlas. En djupare analys tas upp av sådana kvaliteter i den byggda miljön som arkitekter värdesätter i föreläsningar, fältstudier och seminarier. Övningsuppgifterna kommer att närmare behandla den gestaltningsmässiga och brukarrelaterade delen av program- och skissarbete. Kursen avslutas med att rita en egen bostad som friliggande hus alternativt radhus, vilket presenteras i ritningar och modell.

Litteratur:
Meddelas senare