SINNLIGHET OCH ABSTRAKTION - VIRTUELLA OCH MATERIELLA MODELLER I DESIGNPROCESSENABF050
Sensuality and Abstraction - virtual and material models in the design process

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Elisabeth Hornyanszky-Dalholm. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena, litteratur som redovisas vid seminarium samt godkända övningsuppgifter.

Innehåll:
Informationsteknologin erbjuder en rad redskap som möjliggör visualisering, simulering och kommunikation inom designprocessen, inte minst i kommunikationen med de presumtiva användarna av miljöer. Samtidigt kastar de nya möjligheterna ett nytt ljus över arkitektens traditionella redskap. Den visuella dimensionen har länge dominerat dessa. De nya redskap som nu utvecklas kan ge möjligheter att aktivera fler sinnen och därmed på ett bättre sätt tillåta en ordlös, handlingsbaserad förståelse. Kursen ger bakgrund till och sammanhang kring framväxten av Virtual Reality och andra IT-baserade fenomen, men har sitt fokus i de designredskap och designuppgifter som har relevans för arkitekters verksamhetsområde.