BYGGNADSFUNKTIONSLÄRA AKABF011
Building Functions Analysis, Basic Course

Poäng: 7.5 Betygskala: UG Obligatorisk för: A1 Kursansvarig: Lennart Axel Grip Ak I-II, Mona Åhlund Ak III Övrigt: Kursen ingår delvis i de ämnesintegrerade tema-uppgifterna, se inledningen under lokal utbildningsplan.


Byggnadsfunktionslära AK I0196
Building Functions Analysis, Basic Course I

Poäng: 3.5 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För betyget godkänd fordras dessutom väl genomförda övningar och seminarier.

Innehåll:
Orientering om byggnadsfunktionella teorier och angreppssätt. Människors egenskaper, aktivitetsmönster och vanor som utgångspunkt för planering och utformning av byggnader och närmiljö. Boendet ur ett samhällsperspektiv. Studier av bostäder och bostadsmiljöer i användning. Rumsanalys som underlag för funktionella kvalitetskrav. Olika brukarkategoriers speciella krav på byggd miljö. Introduktion av fullskalelaboratoriet som hjälpmedel i designarbetet.

Litteratur:
Se kursprogram.


Byggnadsfunktionslära AK II0296
Building Functions Analysis, Basic Course II

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras väl genomförda övningar och seminarier samt 80% närvaro.

Innehåll:
Brukarkrav i programarbete för fysisk planering. Brukarinflytande i planeringsprocessen. Fältstudier med analys av byggd miljö från användningssynpunkt. Orientering om synsätt och metoder.

Litteratur:
Se kursprogram.


Byggnadsfunktionslära AK III0396
Building Functions Analysis, Basic Course III

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras väl genomförda övningar samt därutöver antingen aktivt deltagande i seminarier/genomgångar eller godkänd skriftlig eller muntlig tentamen.

Innehåll:
Programarbetets roll i byggprocessen och byggnadsplaneringen. Metoder för utarbetande av program för byggnader. Sammanställning av brukarkrav till programunderlag och programskisser. Brukarnas medverkan i programarbetet.

Litteratur:
Se kursprogram.