INDUSTRIDESIGN I KOMPLEXA PROJEKTAAU220
Industrial Design to Complex Projects

Poäng: 7.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström Förkunskapskrav: Åk 4 på industridesignprogrammet eller motsvarande Prestationsbedömning: Sker i seminarieform inför bedömningsgrupp som utöver lärare från industridesignprogrammet består av minst en extern bedömare.

Mål:

Attityd

Studenten ska tränas i att möta komplexa situationer. Analysen ska beakta produkter/situationer och dess hela kontext. Studenten skall lära sig omdefiniera behov.

Kunskap

Studenten ska fokusera på produktdesign som innebär att hela designprocessen ska dokumenteras och inkludera arbetsmetod såväl som utformning av "produkt". Kravformulering, idé, kommunikation och identitet bedöms. Studenten skall få ta del i utställningsarbeten och få förståelse för ett museums sätt att arbeta med det publika.

Färdigheter

Studenten skall öva upp sin förmåga att formulera sin "Brief" och utifrån denna stegvis via idéförslag arbeta fram ett slutförslag, som uppfyller beställarens önskemål.

Innehåll:

Projektet genomförs individuellt vilket betyder att studenten skall formulera sitt projektarbete. Projektet skall innehålla hela designprocessen från problemdefinition, informationsinsamling och analys till syntes samt utvärdering. Inom projektet skall designkriterier formuleras. Projektet sker i nära samarbete med ett företag, institutione, museum eller annan organisation.. Studenterna skall helst deltaga i pågående designarbete. Redovisning skall anpassas till produkt, aktör och situation.

Litteratur:
Ritningar och litteratur kopplad till projektarbetet.