FÖRDJUPNINGSKURS I INDUSTRIDESIGNAAU210
Advanced Course in Industrial Design

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström Förkunskapskrav: Åk 4 på industridesignprogrammet eller motsvarande Prestationsbedömning: Presentationen av genomfört projekt sker enskilt och i det sammanhang som studierna bedrivits

Mål:

Attityd

Lära sig att vinna ny kunskap inom andra discipliner.

Kunskap

Lära sig att beforska olika områden och ta till sig specialkunskap till ett designområde eller en design uppgift. Processen från informationsinsamling till kunskapsbildning.

Färdigheter

Öva upp metoder att bearbeta information och data och att omsätta nytillförd kunskap i utformning och kommunikation.

Innehåll:

Fördjupningskursen skall ge studenten tillfälle i att skaffa sig specialkunskaper inom ett självvalt område. Kursen kan vara av olika karaktär: Den kan innebära en designtillämpning eller omfatta mera teoretiska studier kopplat till ett designområde

Litteratur:
Väljs i samförstånd med handledaren utifrån fördjupningsämnet studenten valt.