ARKITEKTUR I FRÄMMANDE KULTURAAU132
Architecture in Foreign Countries

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Maria Nyström Prestationsbedömning: Resultat av genomförda projekt bedöms vid slutgenomgång med deltagande av i projektet medverkande elever och en av utbildningsnämnden utsedd examinationsgrupp. Webbsida: http://http:www.lth.se Övrigt: Ges vartannat år. Planeringsram 20 VT 2001

Innehåll:
Avdelningen ger vartannat år projekt som till stor del är förlagt utomlands. Den underliggande idén är att ge tillfälle till personlig perspektivförskjutning och omprövning. Genom ingående erfarenheter från en väsenskild (byggnads-) kultur, ekonomi och t ex tropiskt klimat kan grundläggande ställningstagande bli tydliga. Detta innebär att förhållningssättet till bl a människans villkor, arkitektur och den egna rollen omprövas. Det sker genom projektförslag som speglar lokala villkor och möjligheter samt en vision om framtida förändringar. Projektet kommer att förlägga fältstudier till något land, i en annan världsdel, där avdelningen har låntgående samarbete med en arktiekturskola. Lokala arkitektstudenter och lärare skall också delta. Inom en snar framtid kommer större delen av jordens befolkning att bo i städer. I många länder debatteras frågan om hur vi formar våra städer och vilka ekologiska system som skall väljas och utvecklas. Studenterna skall själva definiera sitt projekt, enskilt eller gruppvis, samla data, analysera och lösa sin designuppgift. Systemanalys skall användas som metod för att utveckla tankar om arkitektur och dess omgivning, samt att träna förmågan att arbeta i olika skalor, i detalj och helhet. En annan analysmetod är Rapid Urban Apraisal (RUA).

Litteratur:
Särskild litteratur anvisas av avdelningen. Pågående FoU litteratur vid avdelningen samt relevant litteratur för det aktuella landet.