SYSTEMANALYS OCH SVART LÅDAAAU030
A Systems Analysis Approach and the Black Box

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Maria Nyström. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Alla övningar skall vara godkända och lämnas in till Arkitektur III. Medverkan vid genomgångar. Webbsida: http://www.ark3.lth.se Övrigt: Planeringsram 25 för arkitektstudenter

Mål:

Attityd

Förståelse för sitt eget sätt att arbeta med designprocessen, och hur processen hänger samman med produkten. Relationen mellan det intuitiva och det systemiska.

Kunskap

Studenten lär sig att hantera systemspråket och att modellera abstrakt på olika sätt. Mikro- och makrotänkandet tydliggörs, dvs kunskapen om del och helhet.

Färdigheter

Övar upp sin färdighet i att förklara och presentera sin produkt och sin utformning för andra.

Innehåll:

Kursen syftar till att applicera systemtänkandet på ett individuellt projekt och/eller studentens designprocess. "Systemanalys och svart låda" skall introducera ett gemensamt språk för design som kan vara användbart i ett mångdisciplinärt samarbete. Studentens egen, individuella designprocess, behandlas ur olika perspektiv - hur möter det mer systematiska tänkandet, analysen, den kreativa processen (den svarta lådan).

Kursen förmedlar kunskap om olika typer av modelleringar och hur dessa hanterar indata, från analys till syntes samt utvärdering. Skrivövningar och miniövningar ingår.

Litteratur:

Lawson, Bryan: How designers think - the design process demystified, Butterworth Architecture, 1990.

Pallasmaa, Juhani: "The eyes of the skin- architecture and the senses", Academy group Ltd, London, 1996.

Lundequist, Jerker: "Design och produktutveckling, metoder och begrepp", Studentlitteratur, Lund 1995.

Kompendium: Selected papers.