MODERNISMENS BYGGNADER - RESTAURERING, UTVECKLING, FÖRNYELSEAAK120
Modernistic Architecture - restoration, development and rehabilitation

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Kerstin Barup, Bebyggelsevård Förkunskapskrav: Godkänd för att få tillträde till årskurs 3 eller motsvarande kompetens Prestationsbedömning: Godkänd övning, papers och aktivt deltagande på seminarier.

Innehåll:
Kursen ger en introduktion i utveckling och förnyelse av sentida och halvmodern bebyggelse. Modernismens arkitekturidéer behandlas liksom de specifika krav på förnyelse och tillbyggnad som byggnadernas konstruktioner och byggnadsmaterial förutsätter.

Kursen behandlar:
- Bevarande av funktionalismens byggnadsminnen
- Ombyggnad
- Förnyelse och tillbyggnad av efterkrigstidens bostäder
- Designprogram för rehablitering och utveckling av 60- och 70-
  talets storskaliga byggnadsanläggningar (flygplatser, sjukhus,
  skolor, kontor etc)

Vidare analyseras kvalitet, resurs och kapacitet med hänsyn till dagens och framtidens behov av ekologisk hänsyn och förnyelsebar teknik. Internationella organisationer och kodex genomgås. Övningen behandlar centrala arkitektur- och kvalitetsfrågor samt utformnings- och teknikproblem. Kursen utgår bl a från en serie fallstudier.

Litteratur:

Kulturvård:  Modernismens byggnader

Thomas Hall:  Miljonprogrammet

Kompendium:  Modernismens byggnader