STADSRUM - HUSRUM 2AAK012
Cityspace - Dwellingspace

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A4 Kursansvarig: Bernt Nilsson. Förkunskapskrav: Enligt för projektundervisningen gällande regler. Prestationsbedömning: Prestationerna bedöms utifrån ett aktivt deltagande
i samtliga undervisningsmoment. Slutgenomgång genomföres med deltagande av i projektet medverkande elever samt en av utbildningsnämnden godkänd examinationsgrupp.

Mål:
Målet med projektet är att utifrån samlade erfarenheter av den byggda urbana rumsstrukturen och dess kapacitet för använding utveckla den för arkitekter specifika yrkeskompetensen för gestaltning av plaster och byggnader.

Innehåll:
I projektet studeras staden som en sammanhängande rumslig organisation med egenskaper som ger möjlighet till förändrad användning i ett långtidsperspektiv. Arbetet innefattar studier av arkitektoniska fenomen, från landskapsskala till byggnadsstruktur på detaljerad nivå.

Intresset fokuseras på förhållandet mellan den enskilda byggnaden och det globala sammanhanget. Projektarbetet karaktäriseras av omvandling av och addering till befintliga byggnadsstrukturer och rumsstrukturer med hänsyn till platsers speciella förutsättningar. Avsikten är att öka förståelsen för lokala säregenheter vilka har betydelse för livet på den speciella platsen, och att med detta som bakgrund utveckla stadens rumsliga struktur så att den blir tillräckligt meningsfull och fattbar för att vi ska kunna identifiera oss med den.

Litteratur:
Aktuella litteraturlistor distribueras vid projektstart.