STADSRUM - HUSRUM 1AAK011
Cityspace - Dwellingspace

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A4 Kursansvarig: Bernt Nilsson. Förkunskapskrav: Enligt för projektundervisningen gällande regler. Prestationsbedömning: Prestationerna bedöms utifrån ett aktivt deltagande i samtliga undervisningsmoment. Slutgenomgång genomföres med deltagande av alla i projektet medverkande elever samt en av utbildningsnämnden godkänd examinationsgrupp.

Mål:
Målet med projektet är att utifrån samlade erfarenheter av den byggda urbana rumsstrukturen och dess kapacitet för användning utveckla den för arkitekter specifika yrkeskompetensen till gestaltning av platser och byggnader.

Innehåll:
I projektet studeras staden som en sammanhängande rumslig organisation med egenskaper som ger möjlighet till förändrad användning i ett långtidsperspektiv. Arbetet innefattar studier av stadskärnan med betoning på hur små förändringar har inverkan på stadsnivån.

Intresset fokuseras på förhållandet mellan den enskilda byggnaden och det globala sammanhanget. Projektarbetet karaktäriseras av en omvandling av och addering till befintliga byggnads- och rumsstrukturer med hänsyn till platsers speciella förutsättningar. Avsikten är att öka förståelsen för lokala säregenheter, vilka har betydelse för livet på den speciella platsen, och med detta som bakgrund utveckla stadens rumsliga struktur så att den blir tillräckligt meningsfull och fattbar för att vi ska kunna identifiera oss med den.

Litteratur:
Aktuella litteraturlistor distribueras vid projektstart.